Spring naar inhoud

Leveroy en zijn schutterij

Leveroy en zijn schutterij.

Wat is mooier om uw bezoek te beginnen met een stukje dat Pastoor Geurts schreef op de vooravond van het OLS 1961

============================================================

Men heeft wel eens de vraag gesteld, wie het langste bestaan heeft: Leveroy of zijn schutterij. De oude kronieken geven geen afdoend antwoord op deze vraag. Beiden verliezen zich in een grijsverleden. In ieder geval is het waar; wie Leveroy zegt, denkt aan zijn roemruchte oude schutterij. Geen andere vereniging heeft zulke diepe wortels in onze kleine gemeenschap. Geen vereniging heeft zozeer in verleden en heden onze gemeenschap in stand gehouden en tesamen gebonden als onze schutterij. In oorsprong is zij zeker ontstaan uit een behoefte om de veiligheid van lijf en goed van een, enerzijds in het grensgebied van het Land van Weert en van het oude graafschap Horn en anderzijds aan de rand van de eenzame Peel gelegen, kleine gemeenschap van verspreid wonende boeren te verzekeren.

Naarmate orde en veiligheid in de streek toenamen, verloor de schutterij weliswaar haar beschermende en verdedigende taak. Zij bleef echter voortbestaan als het symbool van orde en discipline, zonder welke een gemeenschap niet kan bestaan. Zij luisterden niet alleen de jaarlijkse processies en de feesten van de dorpsbewoners op, zij was ook eeuwenlang de enige vereniging ter plaatse, waarin de mannen vonden wat zij nodig hadden na hun werk. Op de zondagmiddag na het lof tesamen komen bij de schietboom, zich oefenen in de schietsport en wedijveren met elkaar bij het konings- en vogelschieten. Met de viering van het jaarfeest, op Sint Sebastianus, ’s morgens in de schuttersmis en voor de rest van de dag aan de eet- en de kaarttafel in het schutterslokaal, waren dit de hoogtijdagen van het jaar in een dorpsgemeenschap, waar buitende jaarlijkse kermissen, geen andere feesten voorkwamen als die van de schutterij.

Geen wonder dat tot op onze dagen toe de schutterij zo’n grote plaats inneemt niet alleen in ons dorpsleven, maar ook in de harten van alle Leveroyers. Ze is hun niet alleen dierbaar, ze zijn er ook trots op. En terecht. Want Sint Barbara neemt in de schutterswereld een hoge plaats in. In 1924 mocht zij reeds eenmaal het Oud Limburgs Schutterskampioenschap behalen. Het opnieuw behalen daarvan was jarenlang een wens, niet alleen van de schutterij, maar ook van heel Leveroy. Doelbewust is er naar gestreefd deze wens in vervulling te doen gaan. Jarenlang reeds bereikte Sint Barbara de laatste ronde van op het O.L.S. Iedereen was er dan ook van overtuigd dat het winnen van het Oud-Limburgs door Sint Barbara letterlijk en figuurlijk in de lucht zat. In Limbricht mocht het eindelijk na een harde en uiterst faire kamp aan ons trefzeker zestal gelukken de hoogste schutterseer van de beide Limburgen te behalen.

Vanzelfsprekend bracht dit succes een ongekend groot enthousiasme en een eensgezinde feestvreugde in het dorp te weeg, zoals Leveroy wellicht nog nooit gekend heeft. Dit jaar zal Sint Barbara dientengevolge niet meedingen naar de hoogste eer. Op haar rust een andere, een eervolle maar zware taak: als gastvrouwe op te treden van alle schutters van de beide Limburgen, die te samen met de hoogste geestelijke en wereldlijke vertegenwoordigers van de beide provincies naar Leveroy zullen komen. Ook de taak zal de schutterij Sint Barbara met ere vervullen. Ervaring en toewijding van bestuur en leden en vooral ook de eensgezinde medewerking van al wie geest en handen heeft in ons dorp, zijn daar borg voor. Heel Leveroy heet zijn gasten van harte welkom op het O.L.S. 1961. Moge tenslotte onze schutterij Sint Barbara blijven groeien en bloeien. Moge zij haar taak ook voor de toekomst verstaan, om tesamen met de culturele en sportorganisaties van de nieuwere tijd een eigentijdse gestalte te geven aan ons dorpsleven, door een dienen der gemeenschap volgens de eervolle traditie, die de schutterij Sint Barbara van eeuwen her meedraagt. De goede geest die bestuur en leden bezielt en de enthousiaste samenwerking van allen, die de organisatie van het a.s. Oud-Limburgs- Schuttersfeest heeft opgeroepen, mogen, naar wij hopen, een grote belofte inhouden voor een verdere uitbouw van het gemeenschapsleven ter plaatse. Daarom ook wensen wij van harte, dat het O.L.S. 1961 in Leveroy een groot succes moge worden.

P.A.J. Geurts, Pastoor.