Spring naar inhoud

Vanwege de maatregelen omtrent de coronacrisis hebben wij de trekking van de loterij een tijdje uit moeten stellen. Gelukkig is inmiddels de grootste gekte voorbij, en hebben wij dus deze week 3 trekkingen verricht. Namelijk de trekkingen van april, mei en juni.

Hieronder volgen de trekkingsuitslagen.

Trekking loterij: jun-20
1e prijs 2588
2e prijs 2585
3e prijs 2605
4e prijs 2591
5e prijs 2646
6e prijs 2685
7e prijs 2603
8e prijs 2687
9e prijs 2612
10e prijs 2351
11e prijs 2704
12e prijs 2734
13e prijs 2718
14e prijs 2536
15e prijs 2706

Trekking loterij: mei-20
1e prijs 2620
2e prijs 2513
3e prijs 2458
4e prijs 2725
5e prijs 2641
6e prijs 2730
7e prijs 2613
8e prijs 2764
9e prijs 2653
10e prijs 2761
11e prijs 2609
12e prijs 2605
13e prijs 2755
14e prijs 2717
15e prijs 2598

                         Loterij in deze Corona-crisis!

 

Zoals jullie weten, hebben wij elke maand een trekking van onze loterij. Helaas zijn wij genoodzaakt om deze maand de trekking uit te stellen. Door de Coronacrisis waarin wij op dit moment zitten, vinden wij het als bestuur niet verantwoord en niet veilig om hiervoor bij elkaar te komen! Wij zullen deze trekking dus op een later moment uitvoeren.

Wanneer deze trekking plaats vindt? Wij zullen hiervoor de regels en adviezen van het kabinet en RIVM naleven.

Wij houden jullie hierover op de hoogte via de website: www.sintbarbaraleveroy.nl en via onze facebookpagina https://www.facebook.com/schutterijsintbarbaraleveroy/

Blijf gezond en hou je aan de voorzorgsmaatregelen, zodat we deze crisis zo snel mogelijk kunnen overwinnen, en de normale dagelijkse dingen weer zo snel mogelijk op kunnen pakken.

 

Namens het bestuur en leden van Schutterij St. Barbara Leveroy.

Op donderdag 12 maart 2020 werd de Algemene Ledenvergadering van schutterij St. Barbara Leveroy gehouden. Voor deze vergadering is de Voorzitter van de schuttersbond EMM, Dhr. Theo Looymans naar Leveroy afgereisd om onze jubilaris Arno Vermij de zilveren medaille en de bijbehorende oorkonde te overhandigen. Arno is inmiddels al 25 jaar een trouw lid van onze vereniging, waar hij als tamboer en als schutter deelneemt aan de optochten en schietwedstrijden.

Wij willen Arno langs deze weg nogmaals feliciteren en hopen dat hij nog lang met veel plezier deel zal uitmaken van onze vereniging.

 

Privacy Policy

Schutterij St. Barbara Leveroy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Schutterij St. Barbara Leveroy houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als schutterij zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door schutterij St. Barbara Leveroy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

- Administratieve doeleinde;
- Het uitvoering geven aan het lidmaatschap.
- Het bijhouden van een archief. (Naam, adres en woonplaats.)
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- Het lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan schutterij St. Barbara Leveroy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Naam;
- Adres;
- Woonplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Bankgegevens;
- Nummer en geldigheidsdatum van identiteitsbewijs (ten behoeve van schietregistratie);
- Pasfoto;

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door schutterij St. Barbara Leveroy verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan schutterij St. Barbara Leveroy de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Beeldmateriaal

Bij gelegenheid neemt schutterij St. Barbara Leveroy beeld- en/of geluidmateriaal op van schuttersactiviteiten. Het betreft typisch sfeerbeelden die kunnen worden gepubliceerd met als doel:

- Het informeren van onze leden, supporters en volgers;
- Het versterken van het imago van schutterij St. Barbara Leveroy;
- Het vergroten van de bekendheid van schutterij St. Barbara Leveroy.
- Het bijhouden van een archief van schutterij St. Barbara Leveroy.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Het betreft:

- Administratie op bondsniveau (Schuttersbond Eendracht Maakt Macht Weert en LBT)
- Administratie op federatieniveau (OLS)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons kan opvragen. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Schutterij St. Barbara Leveroy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens schutterij St. Barbara Leveroy van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. En zij zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens:

Schutterij St. Barbara Leveroy,
Secretariaat, M. v.d. Waarenburg-Bernaerts,
Sillenhoek 33, 6091 PC, Leveroy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versie 1.1 – Opgesteld op 25 Augustus 2018